Obec Čejkovice

Telefon+420 515 277 203

Emailcejkovice@infoniva.cz

logo
Facebook

Menu

Důvod a způsob založení

Obec Čejkovice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Pravidla zajištění svobodného přístupu k informacím.doc

Sazby za poskytování informací

Druh informace

 Sazba

 Ústní informace, jejíž vyhledání, příp.zpracování si nevyžádá více než 1/2 hodiny

0 Kč

Ústní informace, jejíž vyhledání, příp. zpracovnán si vyžádá více než  od 1/2 hodiny do  1 hodiny

200 Kč

Ústní informace - za každou další započatou hodinu

200 Kč 

Písemná informace, jejíž vyhledání a zpracování si vyžádá čas do 1 hodiny 

150 - 300 Kč      

Písemná informace za každou další započatou hodinu

300 Kč 

U písemné informace, jejíž rozsah je nad 10 listů A4 budou požadovány náklady na každý další list

a 2 Kč  

Formuláře

 

 Poskytnuté informace v roce 2016

 Poskytnutá informace č. 1

Poskytnuté informace v roce 2017

Poskytnutá informace č. 1

Poskytnutá informace č. 2

Poskytnutá informace č. 3

Poskytnutá informace č. 4

Poskytnuté informace v roce 2018

Poskytnutá informace č. 1

Poskytnuté informace v roce 2019

Poskytnutá informace č. 1

Poskytnutá informace č. 2

 

Poskytnuté informace v roce 2020

Poskytnutá informace č. 1

 

Poskytnuté informace v roce 2022

Poskytnutá informace č. 1

 

Kontakty

Obec Čejkovice

Čejkovice 4, 671 78, Jiřice u Miroslavi

+420 515 277 203

cejkovice@infoniva.cz

 

IČO: 00637378

Datová schránka: 259a9wk

Číslo účtu: 11425-741/0100

Odkazy

Vaše obec - mobilní aplikace

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport