Obec Čejkovice

Telefon+420 515 277 203

Emailcejkovice@infoniva.cz

logo
Facebook

Menu

Uncategorised

Důvod a způsob založení

Obec Čejkovice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Pravidla zajištění svobodného přístupu k informacím.doc

Sazby za poskytování informací

Druh informace

 Sazba

 Ústní informace, jejíž vyhledání, příp.zpracování si nevyžádá více než 1/2 hodiny

0 Kč

Ústní informace, jejíž vyhledání, příp. zpracovnán si vyžádá více než  od 1/2 hodiny do  1 hodiny

200 Kč

Ústní informace - za každou další započatou hodinu

200 Kč 

Písemná informace, jejíž vyhledání a zpracování si vyžádá čas do 1 hodiny 

150 - 300 Kč      

Písemná informace za každou další započatou hodinu

300 Kč 

U písemné informace, jejíž rozsah je nad 10 listů A4 budou požadovány náklady na každý další list

a 2 Kč  

Formuláře

 

 Poskytnuté informace v roce 2016

 Poskytnutá informace č. 1

Poskytnuté informace v roce 2017

Poskytnutá informace č. 1

Poskytnutá informace č. 2

Poskytnutá informace č. 3

Poskytnutá informace č. 4

Poskytnuté informace v roce 2018

Poskytnutá informace č. 1

Poskytnuté informace v roce 2019

Poskytnutá informace č. 1

Poskytnutá informace č. 2

Název vyhlášky

Účinnost  od        

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Čejkovice č. 1/2011 o místních poplatcích 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2020
 Řád veřejného pohřebiště obce Čejkovice  7.4.2019
 OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čejkovice

29.6.2015

 OZV č. 3/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pohybu psů na veřejných prostranstvích, včetně zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství v obci Čejkovice

1.1.2012 

OZV č. 1/2005 o závazných částech územního plánu obce Čejkovice

15.12.2005

Požární řád obce Ćejkovice       14. 6. 2008
OZV č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Čejkovice       15.1.2002
OZV č. 1/1996 o pravidlech hospodaření a zachovávání veřejného pořádku na Dolním Čejkovickém rybníce.      17.11.1996
OZV č. 3/1993 o domácím zvířectvu

       5.11.1993

Tržní řád obce Čejkovice

 2.3.2014

Zrušené Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Platná do
OZV č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunáních odpadů                                                             31.12.2011  
OZV č. 1/2003 o místních poplatcích 31.12.2011
 OZV č.2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 31.12.2012

OZV č.4/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2011

 31.12.2012

Dodatek č. 1 k OZV č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Čejkovice

28.6.2015

OZV č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Čejkovice 28.6.2015
 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

31.12.2015
OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů

31.12.2019

OZV č.1/2011 o místních poplatcích

31.12.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

ZákonPopis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

2019

Rozpočet na rok 2019

Rozpočtové opatření číslo 1/2019

Rozpočtové opatření číslo 2/2019

Rozpočtové opatření číslo 3/2019

Rozpočtové opatření číslo 4/2019

Rozpočtové opatření číslo 5/2019

Rozpočtové opatření číslo 6/2019

Rozpočtové opatření číslo 7/2019

Rozpočtové opatření číslo 8/2019

Rozpočtové opatření číslo 9/2019

Rozpočtové opatření číslo 10/2019

Rozpočtové opatření číslo 11/2019

Rozpočtové opatření číslo 12/2019

 

 

 

 

 

 

2018

Schválený rozpočet na rok 2018

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 8. 1. 2018

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 8. 2. 2018

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 7. 3. 2018

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 6. 4. 2018

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 8. 5. 2018

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 11. 6. 2018

 Rozpočtové opatření č.7 ze dne 9. 7. 2018

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 7. 8. 2018

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 4. 9. 2018

 Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 8. 10. 2018

Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 5. 11. 2018

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 7. 12. 2018

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 27. 12. 2018

 

2017

Rozpočet na rok 2017

Změna čísla položky ve schváleném rozpočtu na rok 2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Rozpočtové opatření č. 6/2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017

Rozpočtové opatření č. 8/2017

Rozpočtové opatření č. 9/2017

Rozpočtové opatření č. 10/2017

Rozpočtové opatření č. 11/2017

Kontakty

Obec Čejkovice

Čejkovice 4, 671 78, Jiřice u Miroslavi

+420 515 277 203

cejkovice@infoniva.cz

 

IČO: 00637378

Datová schránka: 259a9wk

Číslo účtu: 11425-741/0100

Odkazy

Vaše obec - mobilní aplikace

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport